Welkom bij F-ACT Nederland

F-ACT Nederland is de vereniging voor ACT en FACT, momenteel heeft F-ACT Nederland 205 individuele leden.

Waar staat F-ACT Nederland voor?

F-ACT Nederland stimuleert de ontwikkeling en het gebruik van de meest effectieve en efficiënte outreachende zorg aan mensen met een psychische kwetsbaarheid die langdurig van zorg afhankelijk zijn op een evidence-based manier.

F-ACT Nederland stimuleert dat professionals, managers, beleidsmakers, onderzoekers en verzekeraars met elkaar werken aan de beste zorg voor deze doelgroepen. F-ACT Nederland is de stem vanuit professionals en heeft een lobbyfunctie naar politiek en verzekeraars.

F-ACT Nederland zet zich in voor de volgende zaken: Het bevorderen en doorontwikkelen van ACT en FACT. Dit doen we door het samenbrengen van mensen en het ter beschikking stellen van kennis. Ook zal de vereniging faciliteiten bieden bij het geven van trainingen, ondersteuning bieden bij het verrichten van onderzoek en certificeringen, up to date informatie op de site plaatsen en werken aan het opbouwen van netwerken op de moderne communicatieplatforms. De jaarlijkse landelijke F-ACT congressen worden georganiseerd vanuit F-ACT Nederland, maar steeds in samenwerking met lokale instellingen, die het congres een eigen karakter kunnen geven.

F-ACT Nederland zet zich in voor preventie van chroniciteit, publieksvoorlichting en destigmatisering.

F-ACT Nederland is door een initiatief van het CCAF (Centrum Certificering ACT en FACT) en verschillende landelijke F-ACT vertegenwoordigers opgericht. Internationaal wordt aangesloten bij de oprichting van andere verenigingen. Iedereen die op een of andere manier betrokken is bij ACT of Flexibele ACT of bij de zorg aan mensen met complexe problemen kan lid worden van F-ACT Nederland.

Welke beweging staat F-ACT Nederland voor ogen?

 • F-ACT Nederland is de komende tijd haar (re)visiedocument aan het herzien. Naar verwachting is dit in 2023 rond.
 • Een belangrijke plaats krijgt mensenrechten. Vooral vanwege de grote (deels beïnvloedbare) achterstanden op meerdere levensgebieden en exclusie fenomenen bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (beschreven in de oproep van Samen over de Brug).
 • Aan de ene kant bieden we specialistische zorg, maar we zijn ook generalisten, we bieden zorg op alle levensgebieden en bij multiproblematiek. Dat is juist de kracht van FACT: specialistische generalisten. Daarnaast bieden we continuïteit door een stap terug te doen wanneer andere partijen meer in the lead zijn (zoals resourcegroepen) maar wel aan te blijven, ook ter ondersteuning van bijvoorbeeld het netwerk of de woonvoorziening.
 • F-ACT Nederland wil de flexibiliteit vergroten om meer dienstverlenend te zijn (consultatie en advies aan politie, huisartsen, wijkteams etc.) zonder dat cliënten perse een diagnose hebben of zijn ingeschreven in de GGZ.
 • Ten aanzien van dwang en drang (het beschadigende effect daarvan) wil F-ACT Nederland de curve ombuigen.
 • Fact teams gaan onderdeel maken van netwerkzorg/netwerkpsychiatrie en d.m.v. de HOI en het normen van resourcegroepen (of vergelijkbare evidence based methodes) inzetten voor empowerment van cliënten en hun naasten en de brug slaan naar het sociaal domein (medewerkers uit het sociaal domein die gaan participeren in resourcegroepen). Hierdoor creëren we meer mogelijkheden voor continuïteit van zorg, zonder dat dit steeds door het Fact team hoeft te gebeuren.
 • F-ACT Nederland wil de FACT uitvoeringspraktijk graag steviger inbedden in de invalshoek van Public Health.
 • We stimuleren ook mee de ontwikkelingen van resourcegroepen en POD.
 • De autonomie en weerbaarheid van personen en netwerken staat centraal.
 • FACT biedt ruimte aan innovaties op het gebied van herstel empowerment en ervaringsdeskundigheid. Zo wordt door de ervaringsdeskundigen in de teams nieuwe landelijke en regionale ontwikkelingen in de zorg uitgerold en uitgezet in hulpverlening aan cliënten. Dit kan van bovenaf dus vanuit doelstelling van de GGZ of organisatie en onderaf door de vraag van de cliënten zelf. FACT staat daardoor dichter bij cliënten en naastbetrokkenen. Hierdoor komt een wisselwerking en dynamiek waardoor de zorg aan de ene kant gestuurd wordt door bijv. de Fact teams en aan de andere kant hebben cliënten en naastbetrokkenen een stem over de zorg die zij krijgen. Daarin is de inzet van ervaringsdeskundigheid belangrijk en krijgt de ruimte daarvoor in de Fact teams. Voorbeelden zijn de herstelintake, de resourcegroepen, de WRAP, herstelgroepen, psychoeducatie, de inzet van de herstelacademie en de peer support open dialoog die een nieuwe doorontwikkeling kan hebben in de hulpverlening in de GGZ. Er zijn nog vele andere lokale initiatieven van de ervaringsdeskundigen binnen de Fact teams die op eigen manieren en methodes gerichter aansluiten bij de zorg aan de cliënten.

Met wie ziet F-ACT Nederland verbinding in het kader van Samen over de Brug?
Platform F-ACT LVB met themanetwerk EPA en LVB van Herstel voor Iedereen en Expertisecentrum LVB zou een gezamenlijke Learning Community kunnen vormen, Platform Ervaringskennis ligt in de lijn van het themanetwerk Opschalen Ervaringsdeskundigheid van Herstel voor Iedereen.
Thema mensenrechten als uitgangspunt voor het terugdringen van meervoudige achterstand van EPA cliënten ligt in lijn met het Instituut voor Positieve Gezondheid en de Nieuwe GGZ.
Het thema meer vanuit Public Health deel F-ACT Nederland met EUCOMS, de Nieuwe GGZ, Samen over de Brug en …….
Thema terugdringen dwang en drang met de Stichting HIC en ……

 • Wij nodigen u van harte uit om lid te worden. Het individuele lidmaatschap is jaarlijks € 50,-. Wat is uw voordeel? Up to date informatie over F-ACT ontwikkelingen wat betreft de verschillende platforms en opleidingsaanbod in Nederland.
 • Leden van F-ACT Nederland hebben een korting van € 25,- op het F-ACT congres. Ieder jaar organiseert F-ACT Nederland samen met een GGZ organisatie het F-ACT congres, u als lid heeft inspraak op het thema! Kom dan naar de ledenvergaderingen.
 • F-ACT Nederland behartigt uw belangen en de belangen van cliënten op macro-nivo en overlegt daartoe met diverse stakeholders zoals het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, GGZ Nederland en Zorgverzekeraars. Er staat een deskundig bestuur klaar die u verder kan helpen bij het uitrollen van F-ACT binnen uw organisatie.
 • Opzegging van het lidmaatschap dient altijd in de maand december te gebeuren voor het jaar daarop dat nog komen gaat. Indien u bijv. opzegt in juni dan dient u dat hele jaar nog uw lidmaatschap te bekostigen. Opzeggen kan via info@f-actnederland.nl