F-ACT Ervaringsdeskundigheid

F-ACT ervaringsdeskundigheid (pagina wordt voor 1 juni 2022 hernieuwd.)

Wat is het Platform F-ACT ervaringsdeskundigheid?

Ervaringsdeskundigen hebben de unieke mogelijkheid om:

  • Hun eigen ervaringen met een ontwrichtende aandoening en het te boven komen hiervan in te zetten om anderen te ondersteunen bij het vinden of maken van ruimte voor hun persoonlijk herstelproces
  • hun eigen ervaringen rondom stigmatisering en empowerment in te zetten om een herstelondersteunende omgeving en herstelondersteunende zorg te bevorderen

De inzet van ervaringsdeskundigheid is bezig de kinderschoenen te ontgroeien. Er is een Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid en er is steeds meer zicht op de onderscheidende inzet van ervaringsdeskundigen. Tegelijk is de praktijk ook nog weerbarstig: binnen teams is het begrip van herstel en de noodzaak van ervaringsdeskundigheid nog niet altijd vertaald naar een breed gedragen herstelondersteuning. Randvoorwaarden, zoals bekostiging, zijn soms nog onduidelijk of moeilijk te realiseren. Het Platform is opgericht om met elkaar de inzet van ervaringsdeskundigheid in relatie tot het herstelconcept binnen het F-ACT model te bevorderen.

Wie nemen deel aan het Platform F-ACT ervaringsdeskundigheid?

Het Platform F-ACT ervaringsdeskundigheid staat open voor ervaringsdeskundigen werkzaam binnen een F-ACT-team of ACT-Team. Het Platform wordt ondersteund vanuit Kenniscentrum Phrenos.

Het Platform participeert in de vereniging F-ACT Nederland en is in het bestuur vertegenwoordigd. Alle ervaringsdeskundigen werkzaam in F-ACT kunnen op individuele titel lid worden van F-ACT Nederland. De website biedt voor leden ook een digitaal platform waar documenten, voorlichtingsmateriaal et cetera gedeeld kunnen worden.

Wat doen de leden van het Platform F-ACT ervaringsdeskundigheid?

De leden van het Platform werken aan oplossing van problemen en verdere ontwikkeling van herstelondersteuning en ervaringsdeskundigheid binnen F-ACT. Zij brengen praktijkervaringen in en leggen vragen en knelpunten voor. Casuïstiek wordt in intervisie ingebracht. Kenniscentrum Phrenos brengt (inter)nationale ontwikkelingen in. Er wordt samen met het netwerk van Kenniscentrum Phrenos en F-ACT Nederland gewerkt aan de verbetering van randvoorwaarden en aan de verdere professionalisering. De actieve bijdrage van ervaringsdeskundigen in de F-ACT-teams is bij deze activiteiten onmisbaar.

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft en het Platform wenst te bereiken kunt u zich richten tot:

mw. Dienke Boertien, Coördinator programma Herstel en Ervaringsdeskundigheid bij het Kenniscentrum Phrenos. Contactgegevens: dboertien@kcphrenos.nl tel 030-293 1626