F-ACT Forensisch

Forensisch FACT staat voor Forensisch Functie/Flexibel Assertive Community Treatment. Het komt erop neer dat een ambulant werkend multidisciplinair team, alle zorg en behandeling levert aan forenisch psychiatrisch patiënten daar waar ze wonen en werken. Indien er sprake is van een (potentiële) crisissituatie kan naar behoefte de zorg worden geïntensiveerd en de patiënt zelfs meerdere keren per dag thuis worden bezocht.

Doelen ForFACT:

 1. Risicopreventie bij patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening of ernstige As II problematiek;
 2. Risicomanagement en sociale inclusie van patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (ook van potentiële plegers) of ernstige As II problematiek.

Werkwijze ForFact:

 1. ForFACT biedt ambulant multidisciplinaire zorg en behandeling in een regio voor (potentieel) forensische patienten met ernstige As II problematiek;
 2. Daarnaast helpt het ForFACT team forensische patienten die passen in de divisie langdurende zorg bij een geleidelijke overgang van ForFACT naar regulier FACT. Dat doet het ForFACT team door, zodra de patient over gaat naar een regulier FACT-team ook ForFACT te bieden in nauwe samenspraak met het FACT-team. Die begeleiding loopt tot drie maanden na het beeindigen van de justitiele maatregel;
 3. De reguliere FACT teams voorziet het ForFACT team op consultbasis van forensische expertise waarbij het ForFACT team gebruik kan maken van:
 • Risicotaxatie;
 • Delictscenario;
 • Terugvalpreventie;
 • Hulp bij juridische procedures;
 • Contact met toezichthouders;
 • Crisisopname of BOR op de FPA.

ForFACT-bord overleg
Het ForFACT-team heeft in principe dagelijks een ForFACT-bord overleg. Tijdens het ForFACT-bord overleg wordt kort besproken bij welke client de zorg geintensiveerd moet worden en hoe het team dat gaat vormgeven. Het kan betekenen dat het ForFACT team vaker bij iemand langsgaat of dat bijvoorbeeld de medicatie aangepast moet worden. Maar soms kan het ook een tijdelijke opname in een van de klinieken van de forensische psychiatrie betekenen waarbij het ForFACT-team dan wel het behandelend team blijft en dit in nauwe samenspraak met de kliniek vorm geeft.

De ForFACT patienten kunnen een beroep doen op begeleide werktrajecten met behulp van een IPS-er (individuele plaatsing en support). Het ForFACT-team is multidisciplinair samengesteld en bestaat te minste uit een gz-psycholoog, een psychiater, een ervaringsdeskundige, verpleegkundig/agogisch casemanagers, een sociaal juridisch dienstverlener en een verpleegkundig specialist ggz.
Het ForFACT-team werkt daarnaast nauw samen met het woonbegeleidingsteam in een forenische RIBW dat vorm geeft aan de woonbegeleiding. Het komt erop neer dat beiden teams aanvullend op elkaar werken, waarbij het ForFACT-team de behandeling verzorgd van de patienten in het woonteam.

ForFACT is samen met For ACT een nieuwe ontwikkeling in Nederland. Om goed aan te sluiten bij nieuwe initiatieven sluiten de teams in Nederland ook aan bij het For(F)ACT platform van het Trimbosinstituut. In dat kader heeft ook een tweejarig traject gelopen waarbij een eerste aanzet is gemaakt tot een landelijke modelbeschrijving, een eerste inventarisatie is gemaakt mbt resultaten en proefaudits bij acht teams hebben plaatsgevonden om een modelgetrouwheidsinstrument samen te kunnen stellen.

Contactgegevens Landelijk Platform forensisch F-ACT per 2022: voorzitters René Janssen rwh.janssen@lentis.nl en Winde Hofstra w.hofstra@transfore.nl

Doelstelling van het platform is het stimuleren van de FOR(F)ACT ontwikkeling in Nederland, door het uitwisselen van ervaringen en good practices.

Data vergaderingen van Platform Forensisch FACT zijn in 2022 ingepland op:
data volgen tzt.

Verslagen van platform Forensisch (F)ACT zijn te vinden onder downloads.