Scholing

Cursus over FACT door Koen Westen

https://m.youtube.com/watch?v=PXxeoFkKI30&t=521s

Ga voor meer informatie over FACT of ondersteunende modelzelfevaluatietools, voor bijvoorbeeld het ZAG of het FACT-bord, naar www.ccaf.nl.

Krachtgericht werken binnen FACT teams.

Krachtgerichte basismethodieken zijn gemaakt voor FACT teams! Het Strengths Model van prof Charly Rapp uit Kansas is een goed bewezen aanpak en ontwikkeld binnen casemanagement teams. Het doel is om cliënten met (ernstige) psychiatrische problemen en verslavingen als burger in de samenleving te laten participeren. Centraal in deze benadering staan de eigen mogelijkheden van de client en de omgevingen van de client. Het model blinkt uit door haar (ogenschijnlijke) eenvoud: weinig papierwerk, prettig om mee te werken voor zowel client als casemanager en krachtig, en: het werkt! Onderzoek in de VS laat zien dat het Strengths model effectiever is dan standaard zorg. Ook blijkt dat als het werken met het Strengths Model wordt geïntegreerd met de principes van Assertive Community Treatment, de resultaten voor cliënten verbeteren.

Het in Nederland ontwikkelde SRH (Wilken en den Hollander) is sterk Strengths based: de basismethodiek van het Strengths Model vormt de kern. Daarnaast kent het SRH een uitgebreide Toolkit waarin hulpmiddelen voor allerlei situaties, settings en doelgroepen. Het SRH wordt in alle delen van Nederland gebruikt, zowel in ambulance settings als in klinische en woonomgevingen. Daarnaast in België, op Curaçao en in vrijwel alle landen in Oost Europa.

Beide benaderingen zijn sterk WMO gericht: het werken met eigen krachten en omgevingskrachten staat centraal en kan zo in Sociale Wijkteams worden ingepast.

Het SRH heeft in haar Toolkit een aparte sectie WMO

Inhoudelijke informatie over deze benaderingen kunt u krijgen bij D. den Hollander, hoofdopleider Strengths en SRH bij de RINO Groep: d.den.hollander@rinogroep.nl

Informatie over trainingen in deze benaderingen kunt u krijgen Hennie Verstoep: h.verstoep@rinogroep.nl

Onderstaande opleidingen en cursussen kunnen toegevoegd worden aan het scholingsaanbod. Wat is handig? Ik stuur nu de titels met de linkjes. Wanneer jullie liever teksten ontvangen laat het mij weten.

 1. FACT (Flexible ACT)
 2. FACT en SRH, een perfect paar
 3. Post-hbo opleiding ggz-agoog
 4. Rehabilitatiegericht leidinggeven aan teams
 5. De kracht van leefstijl in de wijk
 6. Teamgerichte werkbegeleiding/coaching

 

Geachte collega’s in de zorg,

Wij willen u attenderen op de 1/2- en 2-daagse cursus ‘grensverleggend veranderen’ die in oktober en november 2013 weer van start gaat (zie voor uitgebreide cursus grensverleggend veranderen kopiespeciaal voor leidinggevenden en managers in de zorg. De cursus geeft o.a. inzicht in de beginselen van het Transitiemanagement en de eigen rol daarin. 

Ook kunt u op www.deveranderacademie.nl bij ‘programma’ het cursusaanbod vinden gericht op 3 doelgroepen t.w. ‘Young Professional’ ‘Mid-career’ en ‘Executive’.

Indien u zich wilt opgeven, interesse heeft, meer wilt weten of anderszins kunt u contact opnemen via e-mail: support@deveranderacademie.nl of telefonisch 06-228 63 152

Met vriendelijke groet,

Rob Zimmermann MBA

drs. Rob van Dolder MBA

F-ACT Congres 2015 en toekomstige F-ACT congressen

Organiseert jouw bedrijf/instelling of organisatie, in samenwerking met F-ACT Nederland, het 13e F-ACT Congres 2015? Word je enthousiast van vernieuwing en kennis delen en wil je in 2014 jouw instelling (nog meer) op de kaart zetten, meld je dan aan als organisator van het 12e F-ACT Congres in 2015. Uiteraard doe je dat in afstemming en overeenstemming met je bestuurder en is je instelling de afgelopen 5 jaar niet de F-ACT congresorganisator geweest.

Dit jaar gaat GGNet je voor: 19 september 2013 wordt het 11e F-ACT Congres georganiseerd door GGNET in Apeldoorn. En wie het FACT Congres 2014 mag organiseren hoort u op het FACT Congres van as donderdag.

En vele ‘groten’ waren eerder aan de beurt: Maastricht, Alkmaar, Almelo, Breda, Amsterdam, Ede, Groningen en Apeldoorn.

Net als dit jaar zal de instelling die het congres organiseert, dit doen met ondersteuning van F-ACT Nederland. De vereniging die zich richt op modelgetrouwheid en verbinding op gebied van ACT en FACT. F-ACT Nederland stimuleert de ontwikkeling en het gebruik van de meest effectieve en efficiënte outreachende zorg aan de meest kwetsbare mens (veelal met een ernstige psychiatrische aandoening) op een evidence based manier.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: info@f-actnederland.nl. De 11 criteria punten zullen u dan gemaild worden.

 

 

1. Bemoeizorg opleiding bij RINO Groep d.d. 20 september 2013

Locatie
RINO Groep, St. Jacobsstraat 12-24, 3511 BS Utrecht

Inhoud
Bemoeizorg stelt hoge eisen aan kennis, vaardigheden en attitude van de hulpverleners. Of u nu werkt in een oggz-team, in de verslavingszorg of in een psychiatrische werksetting, u moet deskundig zijn op zeer verschillende terreinen en bereid zijn om kleine stappen te zetten, samen met de cliënt. Bij dit afwisselende werk is het van groot belang dat de u uw kennis en vaardigheden op peil houdt.

De URL waarop de actuele en volledige informatie staat over de Bemoeizorg-opleiding die start in september:

http://www.rinogroep.nl/BZ13B

Opleidingsbrochure is te vinden onder downloads bij ‘downloads algemeen’.

2. Trainer Remmers van Veldhuizen, psychiater en adviseur

Remmers is mede-grondlegger van FACT. Hij adviseert en traint organisaties, teams en personen. Bij het opzetten van FACT teams steunt Remmers het ontwerp en uitvoering van het projectplan en traint hij de teams en teamleden.

Bij organisatiebrede invoering van FACT zijn altijd meerdere lagen in de organisatie betrokken (de FACT-teams in opbouw, de omliggende organisatie, de medezeggenschap, de directies en het bestuurlijk niveau). Remmers helpt die partners te informeren en hen mee te krijgen in de verandering. Toenemend spelen vragen over transmurale organisatie van zorg en reductie van bedden. Ook komen naast FACT de kortdurende outreach (PCT/IHT) en andere doelgroepen ter sprake. De kunst is om de (inter)nationale bevindingen en modelgetrouwheidseisen te verbinden met locale oplossingen die passen bij de regio, partners en de eigen organisatie.

Deskundigheid, een zeer breed net werk en actuele kennis van ontwikkelingen in de GGZ komen ten goed bij de advisering van Remmers van Veldhuizen.

Contact: 06-53 23 31 93, remmersvv@hotmail.com   en via Linked In

3. Vernieuwd trainingsaanbod ‘Sterke GGZ in de Wijk’

De samenwerking tussen RINO en Arkin heeft inmiddels geleid tot een trainingsaanbod dat nu landelijk wordt aangeboden. Het is een tweeledig aanbod. Hulpverleners die zich willen bijscholen in een bepaalde methodiek of problematiek kunnen losse trainingen volgen. Daarnaast wordt een leergang van drie modules aangeboden. Men kan kiezen om de hele leergang te volgen of 1 van de 2 modules. De trainingen zijn gericht op alle hulpverleners die werkzaam zijn in de chronische psychiatrie. Accreditatie bij relevante beroepsverenigingen wordt aangevraagd. Meer informatie kunt u vinden op www.rino.nl/rino-arkin-academie.

4. Scholing ‘implementatie ACT Jeugd’

De ACT methodiek is een organisatiemodel voor het kunnen toepassen van effectieve behandeling, begeleiding en rehabilitatiestrategieën. De methodiek is ontwikkeld om hulp te bieden aan volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen. In Rotterdam (Lucertis) is deze methodiek aangepast om te werken met jeugdigen van 12 tot 24 jaar met ernstige psychiatrische-, emotionele-, gedrags- en maatschappelijke problemen. Deze doelgroep kenmerkt zich door complexe meervoudige problematiek op meer dan een leefgebied, complexe behoeften en vaak niet gemotiveerd voor hulp. Ze kunnen hierdoor moeilijk of geen aansluiting vinden bij reguliere vormen van zorg- en hulpverlening en zorg mijden. In de literatuur wordt de effectiviteit vh ACT model gerelateerd aan een aantal kerncomponenten zoals: multidisciplinaire samenstelling vh team, teambenadering met een gedeelde kleine caseload, geïntegreerd aanbod, outreachende hulpverlening in de eigen leefomgeving, zorg voor onbepaalde tijd, flexibiliteit, 7×24 uur bereikbaarheid. Deze kerncomponenten vormen ook de basis voor de implementatie  bij jongeren. Om de aanpassingen aan de methodiek en de specifieke kenmerken van het implementatieproces te kunnen overdragen is dit scholingsaanbod ontwikkeld.

Doelstelling: Aan het einde vd scholing kennen de deelnemers (managers en inhoudelijk medewerkers van GGZ instellingen) alle elementen die de implementatie van ACT Jeugd kunnen bevorderen en de evt. knelpunten. 

Deze scholing is modulair opgebouwd. Elke module is een afgeronde eenheid over het te behandelen thema en kan als losse module gegeven worden. Tijdens de verschillende modules wordt ingegaan op: a. Doelgroep; b. De ACT Jeugd organisatie; c. Context en samenwerking; d. Psychodiagnostiek; e. Maatschappelijke begeleiding; f. Behandel-methodieken; g. Ondersteuning medewerkers. Elke module is opgebouwd op basis van kennisoverdracht (presentatie door trainer), discussie oefeningen, rollenspel en evt. literatuurbespreking. Elke module wordt afgesloten met een mondelinge en schriftelijke evaluatie. 

Verdere informatie over deze scholingen (tevens vragen over de kosten) is op te vragen bij drs Patricia Schell MPH, bestuurslid F-ACT Nederland en tevens lid van MDCE team, ACT Jeugd Lucertis p.schell@lucertis.nl

5. Scholing ACT en FACT

Frits Bovenberg (mailadres: f.bovenberg@planet.nl) is sociaal psychiatrisch verpleegkundige en een van de ACT-pioniers van het eerste uur. Hij heeft zijn opleiding VO-beroepsinnovatie bijgedragen aan diverse landelijke veranderingsprojecten binnen de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Frits is momenteel werkzaam als zelfstandig organisatieadviseur en trainer onder de naam ‘GGZ Consult’. Hij geeft voorlichting, adviseert, geeft technische ondersteuning bij complexe verandertrajecten en traint teams.

Zijn loopbaan startte in 1983 als B-verpleegkundige. Sindsdien heeft Frits achtereenvolgend gewerkt voor RNO centrum voor geestelijke gezondheidszorg, de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) in Rijswijk, Riagg Zuid-Hollandse Eilanden, Riagg Rijnmond Zuid en de GGZ Groep Europoort in Rotterdam. Frits heeft veel affiniteit met clienten die langdurend zorg afhankelijk zijn en dreigen te marginaliseren. Voor een uitgebreide CV en referenties zie: http://www.linkedin.com/in/fritsbovenberg.

6. FACT Academy GGZ Noord-Holland-Noord

Fact-academy@ggz-nhn.nl

GGZ Noord-Holland-Noord is de bakermat van de ontwikkeling en doorontwikkeling van FACT en heeft een rijke ervaring met implementatie van FACT. Met 12 gecertificeerde teams (waarvan 7 met het predicaat optimale implementatie) zijn zij een voorbeeld voor nieuw te starten initiatieven op het gebied van FACT zowel nationaal en internationaal.

Met inzet van IPS, ervaringsdeskundigheid, wijkgericht werken en toepassen van EBP geven zij vorm aan een moderne topambulante GGZ.

Sinds 2010 is de FACT Academy opgericht. De FACT Academy is samengesteld uit trainers die veel ervaring hebben met implementatie van FACT en zelf daadwerkelijk ambulant of transmuraal werken. Deze unieke vorm maakt het mogelijk dat de trainers direct kunnen inspelen op vragen en problemen die teams tegenkomen bij de implementatie van FACT.

De FACT Academy biedt trainingen op maat. Na een intake gesprek wordt voor u in overleg een trainingspakket samengesteld. Het pakket hangt af van de fase van implementatie en van de kenmerken van de teams.

Ook is het mogelijk voor instellingen, professionals en beleidsmakers om een bezoek te brengen aan NHN. Een progamma op maat wordt samengesteld.

Overzicht van de trainingen:

 • Eerste kennismaking met FACT – presentatie extern of werkbezoek aan NHN een of tweedaags progamma.
 • Basismodule FACT en planbordmethode voor startende teams: training ‘on the spot’.
 • Basismodule ‘Starten met FACT’ voor managers en aandachtsfunctionarissen.
 • Basismodule voor ‘voorzitters’ van bestaande teams
 • Opfrismodules op maat : aanwezigheid bij dagelijkse praktijk en feedback
 • Digitaal Factbord – instructies gebruik

In samenwerking met kenniscentrum Phrenos organiseren wij:

Opleiding FACT voor verpleegkundigen en agogische werkers. Eénjarige praktijkopleiding (10 dagdelen, praktijkopleiding, werkbegeleiding, stages).

Heeft u interesse of vragen? Mailt u dan naar

Fact-academy@ggz-nhn.nl

7. Studiereizen naar New York en London etc. met Bureau Rokus Loopik

Sinds 2004 organiseert Bureau Rokus Loopik jaarlijks studiereizen naar New York, Philadelphia, New Orleans, London en andere steden in de wereld. In maart 2012 heeft de 16e studiereis voor de Binnenvest, Leiden plaatsgevonden. Studiereizen naar Nederland zijn sinds 2011 ook mogelijk. Delegaties uit Noorwegen, Denemarken en de USA hebben daar gebruik van gemaakt. Vanuit de USA komen jaarlijks groepen professionals, consumers en studenten voor een studiereis naar Nederland. De studiereizen duren acht dagen. Het is geen toerisme. Het zijn Learning Expeditions. Uit je dagelijkse routine stappen, om te zien hoe andere culturen werken aan Herstel voor mensen met complexe uitdagingen. Dat is een beproefd concept, waarbij vermeld dat de reizen deelnemers vooral in de gelegenheid stellen om overtuigingen te toetsen aan ontwikkelingen in andere landen. Inmiddels hebben meer dan 200 mensen deelgenomen aan deze reizen. Burgemeesters, psychiaters, verpleegkundigen, ambtenaren, beleidmakers, zorgverzekeraars, directieleden, voorzitters van RvB’s, ervaringsdeskundigen, trajectbegeleiders, consumers, maatschappelijk werkenden, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, therapeuten en cliënten.

Rokus Loopik organiseert deze reizen van A tot Z. Het enige wat jij hoeft te doen is al je zintuigen openzetten en nieuwe kennis/inspiratie tot je te nemen en wonderbaarlijke ontmoetingen ervaren. De reizen worden ook georganiseerd in samenwerking met GGZ Plus, de RINO Groep Utrecht en the College of Saint Rose, Albany/New York.

Op de volgende manieren kun je meer informatie over de reizen verkrijgen:

via internet, YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=juo08qCpAXU of www.rokusloopik.com

of via email: rokus@me.com  of gewoon de telefoon pakken: 06-814 20 615

Ik hoop je eens te mogen gidsen tijdens een van de reizen. Vriendelijke groet, Rokus Loopik