LVB Raad

ACT en FACT voor mensen met een licht verstandelijke beperking

De laatste jaren wordt (F)ACT ook steeds meer toegepast op betrekkelijk nieuwe doelgroepen, zoals forensisch psychiatrische patiënten, verslaafden en jeugd. Ook vanuit de sector van de (licht) verstandelijk gehandicaptenzorg is een toenemende belangstelling voor ACT en FACT te bespeuren. Hoewel in de bestaande ACT- en FACT-teams in de GGZ ook al cliënten met een lichte verstandelijk beperking worden begeleid en behandeld, geven deskundigen vanuit zowel de VG als de GGZ aan dat met name de complexere LVB-doelgroep veel meer zou kunnen profiteren van ACT en FACT dan nu feitelijk het geval is. Deze deskundigen geven aan dat het huidige (ambulante) zorgaanbod weliswaar voor het merendeel van de mensen met een LVB lijkt te volstaan , maar voor een specifieke subgroep van mensen met een LVB – namelijk degenen met (complexe) psychiatrische en/of gedragsproblematiek – ontoereikend is.

Om het hiaat op te vullen zijn op kleine schaal initiatieven ontstaan om een aanbod van intensieve ambulante zorg te creëren voor mensen met een LVB en complexe problematiek. In het kader van het Transitieproject zijn twee (SGL)VG-instellingen van start gegaan met het bieden van intensieve ambulante (bemoei)zorg, gebaseerd op het (F)ACT-model. Daarnaast heeft een aantal andere (specialistische) instellingen plannen in de richting van intensieve ambulante (ACT of FACT) zorg voor de LVB-doelgroep die zich al in meer of mindere mate in de uitvoeringsfase bevinden. Kenmerkend voor de initiatieven is dat zij zich in een pril ontwikkelingsstadium bevinden, en organisaties nog zoekende zijn wat betreft de afbakening van de doelgroep, de teamsamenstelling, de werkwijze van het team en samenwerkingsafspraken met ketenpartners zoals de GGZ.

Met een modelbeschrijving beoogt het Trimbos-instituut met name aan startende ACT LVB-teams handvatten te verschaffen met betrekking tot de organisatie en invulling van de zorg aan een complexe groep cliënten met een licht verstandelijke beperking en langdurende gedrags- en/of psychiatrische problematiek. Aangezien in binnen- en buitenland nog maar zeer weinig ervaring is opgedaan met (F)ACT bij de LVB-doelgroep is er in het kader van het project specifiek voor deze doelgroep een oriëntatiefase ingelast om te beoordelen of (F)ACT wel voldoende van toepassing is op de doelgroep. Om deze vraag te beantwoorden hebben verschillende activiteiten, zoals een literatuurstudie, expertbijeenkomst, werkbezoeken en teaminterviews plaatsgevonden.

Voor verder informatie verwijzen wij u naar Modelbeschrijving (F)ACT LVG van het Trimbosinstituut. De modelbeschrijvingen zijn te downloaden (voor leden en niet-leden) via de webwinkel van het Trimbosinstituut (www.trimbos.nl/webwinkel/productoverzicht-webwinkel). Wanneer u een modelbeschrijving in boekvorm wenst dan gelden hiervoor de normale tarieven, zoals vermeld in de webwinkel.

De LVB raad komt ….. per jaar bijeen en wordt georganiseerd. Coördinator van de LVB Raad is: Daan Strompelaar; d.stremmelaar@clientenbelang.nl.  

Onlangs is een artikel verschenen over de werkzaamheid van FACT LVB. Zie https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jir.12619. Over de ontwikkeling van FACT LVB in Nederland is gepubliceerd: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jppi.12254. Dit laatste artikel is helaas niet volledig openbaar.