Wat is F-ACT?

Flexible ACT (F-ACT)* staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Het gaat hierbij om een behandeling en begeleiding van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). Naast problemen op psychiatrisch gebied is er veelal sprake van problemen op meerdere levensdomeinen.

Deze behandeling en begeleiding vindt plaats daar waar deze persoon wil slagen. Behandeling is gericht op het verminderen van de symptomen en leren omgaan met de aandoening. Begeleiding kan zich richten op alle levensdomeinen.

In een F-ACT team werken verschillende hulpverleners samen. Een F-ACT team bestaat uit de volgende mensen:

 • Psychiater
 • Psycholoog
 • Maatschappelijk werker
 • IPS Trajectbegeleider
 • (Sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen (SPV)
 • Casemanagers
 • Ervaringsdeskundigen

Daarnaast is in het team verslavings- en rehabilitatiedeskundigheid aanwezig, d.w.z. kennis over middelengebruik en behandeling hiervoor en over rehabilitatiemethodieken die meehelpen aan het door de cliënt weer opnemen van rollen in de maatschappij.

F-ACT is gebaseerd op de volgende zes principes:

 1. “Wij zijn daar waar de klant wil slagen!”
 2. Ondersteunen het meedoen door maatschappelijk netwerken
 3. Vinden en binden door transmurale GGZ ketenzorg
 4. Bieden zo nodig intensieve zorg met ACT
 5. Behandelen volgens de multidisciplinaire richtlijnen
 6. Ondersteunen rehabilitatie en herstel
Naast het F-ACT model voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening, EPA zijn er ontwikkelingen op het gebied van F-ACT voor andere doelgroepen; volwassenen met EPA en een forensische achtergrond of verslavingsproblematiek, jeugdigen en ouderen met complexe problemen en mensen met een licht verstandelijke beperking.

Door het Trimbosinstituut zijn verschillende modellen onderzocht en beschreven. F-ACT Nederland betrekt en informeert haar leden wat betreft deze ontwikkelingen.

Om modelgetrouwheid te garanderen wordt door het CCAF (centrum voor certificering van ACT en FACT) op aanvraag een audit gedaan bij de F-ACT teams. De zorgverzekeraar doet in haar zorginkoopgids een positief advies over gecertificeerde F-ACT teams.

[Download niet gevonden]

* F-ACT Nederland merkt dat de term F-ACT bij mensen van buitenaf vraagtekens oproept, in gewoon Nederlands betekent F-ACT: de hulpverlening wordt laagdrempelig door een relatie op te bouwen vanuit de praktische ondersteuning die je biedt op het gebied van netwerkuitbreiding, wonen en werk. Interventies op het gebied van psychiatrie worden ingevlochten.