Wat zijn de Resourcegroepen?

Een Resourcegroep (RG) is een door een cliënt gekozen groep van naastbetrokkenen en professionals die regelmatig samenkomt en ondersteunt bij het behalen van de doelen van de cliënt. Het belangrijkste kenmerk van de RG-methodiek is eigenaarschap en regie van de cliënt. Hij is de beoogde regisseur van de groep, bepaalt wie er in de groep komt en wat de doelen zijn. De RG bestaat uit zowel familieleden of andere naastbetrokkenen alsook professionals van binnen of buiten de GGZ. Tijdens de RG-bijeenkomsten worden de korte- en lange termijndoelen besproken, en bepaald wie wat zou kunnen doen om een cliënt hierbij te ondersteunen (het RG-plan).

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Met het huidige landelijke onderzoek wordt gekeken of de RG-methodiek een waardevolle aanvulling vormt op huidige FACT in Nederland. Voor het onderzoek werken we samen met negen GGZ instellingen en implementeren we de methodiek in 20 FACT teams. Deelnemende cliënten dienen te voldoen aan de criteria voor een ernstige psychiatrische aandoening en zijn naar verwachting de komende 12 maanden in FACT-zorg. De effectiviteit, de kosten en de implementatie van de RG- methodiek worden geanalyseerd met behulp van twee deelonderzoeken:

  • Randomised Controlled Trial (RCT): middels randomisatie worden er twee groepen gemaakt. In de experimentele conditie worden cliënten ondersteund om een resourcegroep op te starten naast reguliere FACT-zorg. Deze groep wordt vergeleken met een controleconditie waarin cliënten reguliere FACT-zorg krijgen. Op deze manier kan worden onderzocht of deelname aan een resourcegroep bijdraagt aan verbeterde cliëntuitkomsten op het gebied van empowerment, kwaliteit van leven, maatschappelijke participatie en zorggebruik en de daaraan verbonden kosten, ten opzichte van reguliere FACT.
  • Kwalitatieve case-study:middels interviews met alle betrokken en observaties van de RG-bijeenkomsten wordt er gekeken naar hoe het werken met de RG in de praktijk gestalte krijgt, wat het betekent voor de betrokken partijen, wat helpende factoren zijn en wat de succes-, knel- en verbeterpunten zijn van de methodiek.

R-MET
De Resourcegroepen Model-Evaluatietool (R-MET) is een online tool om professionele teams en hulpverleners te ondersteunen bij het evalueren en implementeren van de RG-methodiek. De tool is bedoeld om inzicht te krijgen in hoe de RG vorm krijgen in de praktijk, zodat de methodiek verder ontwikkeld kan worden. Ook levert het een bijdrage naar het landelijk onderzoek naar welke onderdelen van de RG-methodiek de effectiviteit van de methodiek beïnvloeden.