Werkplaats Herstelondersteuning is gestart!

Op 23 april is de Werkplaats Herstelondersteuning officieel en met veel enthousiasme van start gegaan. Het doel van de Werkplaats is om te komen tot een antwoord op de centrale vraag: ‘Hoe geven wij herstelondersteuning vorm in onze organisaties?’

Deelnemers zijn: SBWU, Kwintes, Altrecht, GGZ Noord-Holland-Noord, Breburg, GGz Eindhoven-de Kempen, Mensana en Kenniscentrum Phrenos.

Het initiatief voor de Werkplaats komt voort uit de eerdere ‘Future Search’ waarin door een aantal partijen gezocht werd naar mogelijkheden om herstel en maatschappelijke participatie van mensen met langdurende psychische problematiek breed te ondersteunen. Die verkenning heeft geleid tot de conclusie dat het vooral van belang is om het antwoord heel concreet te ‘maken’ in de praktijk van alledag.

In de Werkplaats zoals die nu is ingericht is dat dan ook wat gaat gebeuren. De deelnemers hebben op 23 april met handtekeningen de  samenwerking beklonken, in principe voor drie jaar. In de samenwerking is de gezamenlijke blik gericht op een andere organisatie van de zorg waardoor herstelondersteuning werkelijkheid kan worden.

De zeven zorginstellingen brengen ieder een eigen project in waarin een concrete vraag over herstelondersteuning centraal staat. Door uitwerking van de projecten in de praktijk, onderlinge intervisie en met ondersteuning vanuit het Projectteam Werkplaats, komen antwoorden en hindernissen aan het licht. Om oplossingen te vinden zal vanuit de Werkplaats de samenwerking gezocht worden met alle partijen die daarbij een rol kunnen spelen. Bestaande kennis zal worden ingezet en verdiept, onderzoek zal worden ingezet om effecten te meten. Ongetwijfeld ontstaan nieuwe initiatieven om nadere antwoorden te kunnen formuleren.

Door te leren van elkaar zal een brede Body of Knowledge van herstelondersteuning in de praktijk groeien als een antwoord op de centrale vraag. Deze kennis zal breed worden gedeeld. Kenniscentrum Phrenos participeert met kennis en organisatieondersteuning.

De geschetste projecten bleken heel divers, ambitieus en uitdagend. Er ontstond groot enthousiasme om hiermee met elkaar aan de slag te gaan. Deze startbijeenkomst bevestigde de verwachting dat vanuit een gezamenlijke Werkplaats de verandering naar herstelondersteunende zorg daadwerkelijk dichterbij zal komen. Binnenkort volgt meer informatie over de projecten en de voortgang.

Namens het Projectteam Werkplaats, Dienke Boertien, Kenniscentrum Phrenos