Algemene Ledenvergadering in combinatie met Platform (F)ACT dd 23 november

Algemene Ledenvergadering in combinatie met Platform (F)ACT

Op 23 november as. vindt van 9.30-12.30 uur de Algemene Ledenvergadering F-ACT Nederland in combinatie met Platform (F)ACT plaats. Locatie: Trimbos instituut, Da Costakade 45 te Utrecht.

Om 9.30 uur wordt gestart met de Algemene Ledenvergadering waarin o.a. het rooster van aftreden bestuur, ledenaantal, verwachting van lidmaatschap, etc. ter sprake komt gevolgd om 10.30 uur door het Platform (F)ACT over de 2 onderwerpen ‘Trauma’ en ‘SSIW’ (specialisten samen in de wijk).

In het Platform staat centraal hoe evidence based behandelingen beschikbaar komen voor de Epa doelgroep.
Sonja van Rooijen van GGZ NHN zal de eerste cijfers presenteren van SSIW, specialisten samen in de wijk. Integratie van voldoende behandelcapaciteit in de F-act wijkteams moet ervoor zorgen dat mensen met complexe psychiatrische problemen de ondersteuning en behandeling krijgen die zij nodig hebben. Magda Mascini zal ingaan op de manier waarop traumabehandeling hierin vorm krijgt.

Het tweede deel zal gaan over Trauma. Maria Mauritz van GGNet (verpleegkundig specialist GGZ en voorzitter Expertkring Psychotrauma en dissociatie) presenteert op welke wijze binnen GGNet de afgelopen jaren gewerkt is aan de ontwikkeling en de implementatie van het Zorgprogramma complexe trauma gerelateerde stoornissen en de wijze waarop behandelaren daarbinnen geschoold en toegerust zijn.

Aanmelden voor deze Algemene Ledenvergadering en/of Platform (F)ACT kan via: info@f-actnederland.nl.