Doelgroep (F)ACT voor LVB is kwetsbaar en complex

(F)ACT-teams die gespecialiseerd zijn in de zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) bedienen een kwetsbare en complexe doelgroep. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een longitudinaal onderzoek onder ruim 120 cliënten van twee forensische (F)ACT teams van respectievelijk Altrecht Aventurijn en Trajectum.

Clienten die in zorg zijn van een van beide teams hebben ernstige beperkingen in het sociaal-maatschappelijk en psychisch functioneren en hebben een aanzienlijke kans op (gewelddadig) delictgedrag, vergelijkbaar met cliënten die zijn opgenomen in een kliniek van een gespecialiseerd behandelcentrum (SGLVG). SGLVG staat voor Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Behandicapt.

Er zijn nauwelijks verschillen in kenmerken en zorgbehoeften tussen cliënten met en zonder strafrechtelijke titel. Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen of (F)ACT voor LVB leidt tot minder opnames, minder detenties, beter maatschappelijk functioneren en minder kosten.

Project Forensische (F)ACT voor LVB is op 1 september 2011 van start gegaan en loopt tot medio 2016. Het project is een samenwerking tussen het Trimbos-instituut en de vier SGLVG-organisaties die verenigd zijn in het Expertisecentrum De Borg en wordt grotendeels gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het project heeft als doel de ontwikkeling van (F)ACT-teams specifiek voor (forensische) cliënten met LVB te ondersteunen en te stimuleren. Mensen met een LVB en ernstig bijkomend probleemgedrag zorgen voor veel maatschappelijke overlast en vallen regelmatig tussen wal en schip.

Kwaliteitsinstrument – Inmiddels beschikken alle vier Borg-instellingen over 1 of meerdere (F)ACT teams die zich specifiek richten op (forensische) cliënten met een LVB. Ook andere VG- of GGZ-organisaties zijn gestart met (F)ACT voor LVB. In samenwerking met deze organisaties ontwikkelt het Trimbos-instituut momenteen een kwaliteitsinstrument voor (F)ACT LVB-teams. Het instrument zal in de loop van 2015 door het Centrum Certificering ACT- en FACT-teams (CCAF) in gebruik worden genomen.

Meer informatie: Laura Neijmeijer    030-295 9296  lneijmeijer@trimbos.nl