FACT-cliënten missen face to face contact in coronatijd

F-ACT Nederland beveelt aan om:

 • Binnen het team heldere afspraken te maken over het ftf-beleid conform de Akwa-richtijn(zie hieronder)
 • In overeenstemming met de richtlijn het ftf contact in overleg met de cliënt weer op te pakken
 • Daarbij nadrukkelijk mengvormen van contact (ftf aangevuld met ander contact) in overweging te nemen.

Er wordt zich gerealiseerd dat de huidige tijd veel creativiteit en improvisatietalent vraagt van de fact-teams. Het is belangrijk dat er steun wordt gevraagd en gekregen van het management van de organisaties.

 • De meest recente Akwa-coronarichtlijn van 1 mei zegt over ambulante begeleiding (zie https://www.ggzstandaarden.nl/richtlijnen/ggz-en-corona-richtlijn/richtlijn/voorkomen-van-besmetting/ambulante-begeleiding): “Per patiënt wordt, bij voorkeur via gezamenlijke besluitvorming, afgewogen of een huisbezoek mogelijk is. Het is niet altijd mogelijk, maar zeker ook niet altijd wenselijk om de zorg voor patiënten met ernstige psychische aandoeningen (EPA) vanuit ambulant werkende teams digitaal of op afstand te leveren. Er bestaat een risico dat teams hierdoor onvoldoende tijdig constateren dat het niet goed gaat met de patiënten die bij hen in zorg zijn. Daarnaast hebben lang niet alle patiënten met EPA een (moderne) telefoon waarop zij bereikbaar zijn voor hulpverleners.

De professionals die in de ambulante teams werken, kunnen goed inschatten wat er nodig is voor hun patiënten. Geadviseerd wordt om, met inachtneming van de in deze richtlijn beschreven maatregelen, laagdrempeliger over te gaan tot huisbezoeken en face to face contact bij deze doelgroep.”

Uitkomst enquête Panel psychisch gezien:

Het Trimbos-instituut hield in de tweede helft van april een enquête onder deelnemers aan het Panel Psychisch Gezien over hun welzijn en de hulp in coronatijd (zie https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/driekwart-leden-panel-psychisch-gezien-heeft-geen-face-to-face-contact-met-hulpverlener).

De panelleden hebben te maken met verschillen vormen van GGZ. Over de gehele linie van de GGZ laten de resultaten dezelfde trends zien. Een flink deel van het panel (27%) is in zorg bij een FACT-team. Onderstaand is een korte impressie van de ervaringen van deze groep binnen het panel.

Over het eigen welzijn:

 • 38% ervaart sinds de corona lockdown (half maart) een toename van psychische klachten
 • 58% ervaart meer problemen met de dagstructuur dan voor de coronacrisis. Van de FACT-cliënten had voor de coronacrisis 14% betaald werk, 50% vrijwilligerswerk en ging 34% naar dagactiviteitencentrum/inloop en veel daarvan is weggevallen.
 • Men is niet positief over de eigen weerbaarheid in het algemeen: 28% zegt zich (redelijk) goed te herstellen van een stressvolle gebeurtenis.
 • 32% is optimistisch en verwacht beter uit de coronacrisis te komen dan daarvoor.

Over het contact met het FACT-team:

 • Voor de coronacrisis hadden de cliënten de volgende contactvorm met het team: 59% ftf op kantoor, 54% huisbezoek, 42% telefonisch, 6% beeldbellen, 17% whatsapp/mail, 19% wandelcontact; 1% gebruikte een vorm van e/m-health/online traning
 • Sinds de coronacrisis is dat: 5% kantoor, 9% huisbezoek, 87% bellen, 23% beeldbelllen, 31% whatsapp/mail, 17% wandelcontact; 4% gebruikte e/m-health/online training
 • Alles bij elkaar heeft 28% ftf contact met het team gehad sinds de corona lockdown. Het ftf contact is dus grotendeels weggevallen.
 • Het gemiddelde aantal contactvormen is gedaald van 2,0 naar 1,8. Er is dus minder variatie in het type contact.
 • De verandering in contact is vrijwel altijd geïnitieerd door het FACT-team, niet op verzoek van de cliënt zelf
 • Bij 40% is overlegd over de vorm van contact en is daarbij aangesloten bij de wensen van de cliënt. In het algemene onderzoek blijkt dat deze afstemming een belangrijke voorspeller is van cliënttevredenheid.
 • Volgens 60% is het afgesproken beleid: wat er ook gebeurt (vragen om ftf contact, noodsituatie) het FACT-team zal niet langskomen
 • 35% vindt het aantal contacten nu te weinig, 43% vindt ze te kort, 48% is tevreden over de vorm van het contact
 • Het gemiddelde rapportcijfer voor de tevredenheid is (in vergelijking met een jaar geleden) gelijk gebleven op een 6,8.