Informatie over bekostiging ervaringsdeskundigheid vanuit GGZ Nederland

In het bestuur van 25 maart jl. van GGZ Nederland heeft het advies voorgelegen over de bekostiging van de ervaringsdeskundigheid in de geneeskundige ggz (ZVW). Dit is ook vermeld in de ledennieuwsbrief van GGZ Nederland van maart 2012.

Besluit bekostiging ervaringsdeskundige in de zorgverzekeringswet. Het bestuur van GGZ Nederland erkent dat ervaringswerkers in de ggz aanwezig behoren te zijn en dat de positie geborgd dient te worden via formalisering van opleiding en bekostiging. Het bestuur vraagt het CONO een uitspraak te doen over het opnemen van de functie ervaringswerker in de CONO beroepenstructuur. Het bestuur wil niet vooruitlopen op het CONO. Er zijn in de specialistische ggz naast ervaringswerkers meer medewerkers werkzaam die niet eigenstandig ’tijdschrijven op een DBC’, maar die wel degelijk bijdragen aan de behandeling van patienten. Al deze functies moeten naar de mening van het bestuur niet als CONO beroep tijdschrijven, maar toegerekend worden aan de overheadkosten van de behandeling in de ZVW. Het concept handreiking bekostiging ED is hierop aangepast, zodat daarin naast de afwegingen, ook het besluit van de vereniging GGZ Nederland expliciet wordt genoemd.

GGZ Nederland onderzoekt in het traject met het project LIVE of het hier daadwerkelijk gaat om een ander beroep, of dat het een functie is. Omdat het CONO zich bezig houdt met de beroepenstructuur en niet met functies zal GGZ Nederland in haar gesprekken met het CONO ook wijzen op de resultaten van dit project.