Palliatieve zorg en FACT

De huidige definitie van palliatieve zorg beschrijft de zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van cliënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden (IKNL/Palliactief, 2017). Deze brede definitie heeft aandacht voor een potentieel overlijden en tegelijkertijd aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van leven door te handelen in lijn met de wensen en doelen van de cliënt en naasten. In die zin sluit palliatieve zorg zeer goed aan bij de visie op herstel die gehanteerd wordt in de ggz en verslavingszorg. Tegelijkertijd brengt het uitvoeren van palliatieve zorg een samenwerking met somatische netwerkpartners en de potentie met zich mee dat cliënten op eigen wijze en op een eigen gewenste locatie mogen sterven. Dat is voor mensen met een zorgindicatie EPA en/of zonder vaste woon- of verblijfplaats geen vanzelfsprekendheid. Het thema palliatieve zorg is (nog) geen gemeengoed in de wereld van de langdurige ambulante behandeling aan mensen met een zorgindicatie EPA. Toch zijn er de afgelopen jaren mooie stappen gezet.

De groep mensen met een zorgindicatie EPA overlijdt gemiddeld genomen 13 tot 30 jaar eerder en het verkrijgen van goede palliatieve zorg is voor hen geen vanzelfsprekendheid. Aangezien FACT-teams cliënten soms jarenlang ondersteuning bieden, is een overlijden van een cliënt gedurende een behandelingsrelatie te verwachten. Het lijkt hiermee logisch dat palliatieve zorg wordt aanboden door FACT-teams….

De FACT webinar van 21 april jl. olv Koen Westen (Avans en CCAF) en de presentaties gaan dieper in op Palliatieve Zorg in de ggz en verslavingszorg en bieden praktische handvatten voor professionals van organisaties en FACT-teams om palliatieve zorg actiegericht te implementeren. Dat hoeft niet vanaf nul te gebeuren. Er is al veel kennis en ervaring opgedaan en dat wordt hier op enthousiaste wijze gedeeld. Vragen over deze Fact Webinar kunnen gesteld worden via: info@f-actnederland.nl