Pit & Co – ruimte voor groei en herstel

Pit & Co

Pit &Co draagt er zorg voor dat laagdrempelige herstel ondersteunende zorg beschikbaar is in de nabije woonomgeving van de cliënt. Pit & Co is onderdeel van Roads en is een platform waarin alle ervaringswerkers van Arkin verenigd zijn. Een van de pijlers van Pit&Co zijn de herstelwerkplaatsen.

 Wat biedt Pit & Co?

Ervaringswerkers bieden in herstelwerkplaatsen bijeenkomsten en trainingen aan op diverse locaties in Amsterdam, vanuit de huizen in de wijk. Het gaat om laagdrempelige en toegankelijke activiteiten, die mensen de mogelijkheid bieden om eigen interesses en mogelijkheden te onderzoeken op een manier waarbij eigen regie centraal staat.

De ‘& Co’ staat voor: ‘samen met anderen’. Cliënten ontvangen steun, aandacht en ideeën van andere mensen én geven dat ook terug.

Pit&Co organiseert daarnaast met verschillende partners en de buurt, de best passende trainingen en groepen. Voorbeelden hiervan zijn: herstelwerkgroepen,  de Honest Open en Proud-training, de WRAP-groepen, de herstelspellenmiddag en de themabijeenkomsten. Wij werken vraaggericht. Hierdoor staan de activiteiten niet vast voor elke werkplaats, maar sluiten aan bij de vragen vanuit cliënten en de bewoners in die wijk.

Combinatie van werken

Het mooie en uitzonderlijke van werken in de herstelwerkplaatsen is dat de ervaringswerkers die werkzaam zijn in (F)ACT teams of klinieken bij diverse specialismes van Arkin zoals Mentrum, Inforsa, Jeugd&Gezin, Inforsa en Sinai Centrum hun werkzaamheden combineren met werken in de behandelsetting en met wijkgericht werken.

De ervaringswerkers hebben drie kerntaken:

  • het ondersteunen van de individuele herstelprocessen
  • het ondersteunen bij het inrichten van herstelondersteunende zorg
  • het creëren van maatschappelijke kansen en het tegengaan van stigma

De Meerwaarde voor onze cliënten

De meerwaarde van onze aanpak is dat cliënten buiten de behandelsetting werken aan herstel en ook (weer) naar het gezonde deel van zichzelf kunnen kijken, voorbij zijn of haar diagnose. Bij de activiteiten in de wijk is hij of zij deelnemer in plaats van cliënt, in een gevarieerde groep met allemaal verschillende mensen uit de wijk. Mensen ontmoeten elkaar, bouwen een band op, ondernemen samen dingen, waardoor hun kijk op het hebben van een diagnose verandert en daarmee hun zelfbeeld. Zo krijgen ze de ruimte om op een andere manier te kijken naar hun eigen herstelproces en te leren van elkaar.

De ervaringswerker speelt hierbij een essentiële rol in het ondersteunen vanuit compassie en gelijkwaardigheid. De ervaringswerker weet uit eigen ervaring wat de gevolgen zijn van een ernstige (en langdurige) ontwrichting. Zoals in een FACT-team vanuit diezelfde ervaring zorgprofessionals kan stimuleren in de omslag naar herstelondersteunend werken.

Amna Haji, coördinator ervaringswerk Pit&Co