Wil je een werkgroep starten?

Reglement werkgroep

Bron: huishoudelijk reglement vereniging F-ACT Nederland

In werkgroepen kunnen F-ACT Nederland leden per F-ACT werkveld werkzaamheden verrichten. Werkgroepen kunnen worden opgericht bij een minimale omvang van 3 leden en met goedvinden van het bestuur. Het bestuur benoemt een lid van de werkgroep als verantwoordelijke voor de presentielijst van de werkgroep.

In de jaarlijkse begroting van F-ACT Nederland is een budget voor elke werkgroep opgenomen. Dit budget moet gezien worden als een tegemoetkoming in te maken kosten en zal (mogelijk) niet dekkend zijn voor alle kosten die een werkgroep maakt. Het budget is niet bestemd voor reiskosten van de leden van de werkgroep.

Een werkgroep maakt jaarlijks een eenvoudige begroting. De begrote uitgaven mogen het aan de werkgroep toegekende budget niet overschrijden. Het bestuur van F-ACT Nederland moet goedkeuring geven aan de door de werkgroep ingediende begroting.

De werkgroep stelt een plan van aanpak op SMART geformuleerd. De eenvoudige begroting bestaat uit de te verwachten kosten van inzet van mensen en materiaal. Reiskosten worden niet vergoed. Het bedrag wordt door het bestuur per jaar toegekend. De werkgroep legt per kwartaal verantwoording af aan het bestuur door een schriftelijke weergave van de stand van zaken aan de hand van het plan van aanpak.

[Download niet gevonden]